Quy định sử dụng đồng phục, trang phục làm việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên  
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường  
Quyết định về Ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trong Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Quyết định về việc Ban hành Nội quy lao động Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn  
Top